ANBI-logo-300x239-300x239

Sleutelclub verkrijgt de ANBI status.

Onze club heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), dit betekent ook dat we aan een aantal eisen van de belastingdienst voldoen. (financiele rapportage, beleidsplan, doelstelling, jaarplan, etc)

De status geldt vanaf 1 januari 2015. Uw gift aan onze stichting is aftrekbaar via uw aangifte IB.

ORGANISATIE GEGEVENS

Stichting Sleutelclub Kamerik

Nijverheidsweg 8

3471 GZ Kamerik

Bank gegevens:

Rabobank rekening-courant NL30RABO0149634528 t.n.v. Sleutelclub Kamerik

Rabobank rekening-courant NL48RABO0170418588 t.n.v. Vrienden van de Sleutelclub

Contactpersoon & postadres

Dhr. M.J.H. Verkleij

De Hoeve 20

3471 DE KAMERIK

M 06-21551767

E secretaris@sleutelclubkamerik.nl

RSIN 850391428

KvK nummer 52316505

SBI-Code 88993 – Lokaal welzijnswerk

Doelstelling

Het organiseren van activiteiten voor en door jongeren in de leeftijd van tien tot en met drieëntwintig jaren, met een sociale context die bestaat uit verwaarlozing door ouders, emotionele en/of relationele (familie)problemen; financiële problemen; gedragsproblemen, door pesten en autisme bijvoorbeeld en kinderen met een beperking. De activiteiten moeten bijdragen aan een gezonde ontplooiing van de jongere.

HOOFDLIJNEN BELEID

Na een roerig 2014 waarbij in de 2e helft van 2014 de verhuizing een belangrijke gebeurtenis was, is 2015 een consolidatie jaar.

Door het bestuur zijn hoofdlijnen van beleid uitgezet in het eerste meerjarig beleidsplan. Dit plan betreft de periode 2016 tot en met 2020. (zie bijlage)

In de komende jaren zal de organisatie verder worden geprofessionaliseerd. Deelplannen zoals veiligheid, vrijwilligersbeleid zullen worden uitgewerkt. Ook wil de club zich breder verantwoorden naar de partners, sponsoren en de samenleving.

Ook wordt de samenwerking gezocht met relevante partners gelet op de doelgroep, jongeren met een meer of minder gevulde rugzak(je).

Financieel is de club gezond. Om de terugloop in subsidie van de gemeente op te vangen wordt ingezet op het werven sponsoren, vrienden van de club en onder verhuur. Ook zal de opbrengst uit verkoop van opgeknapte fietsen en auto’s worden geoptimaliseerd. Daarnaast worden nieuwe activiteiten ontwikkeld. Ook de kosten worden inzichtelijker gemaakt zodat daarop bespaard kan worden. De afgelopen jaren hebben we van verschillende fondsen mooie bijdragen mogen ontvangen. Die zijn veelal aan de inrichting van het pand besteed. Daar geniet de jeugd elke vrijdagavond van.

Ook zal bezien worden of de club op meer avonden open kan.

BESTUURSAMENSTELLING EN FUNCTIES

Hert bestuur bestaat uit de volgende personen

Vacant, voorzitter, algemeen beleid, representatie

Maarten Verkleij, secretaris, correspondentie en public relations

Pieter Timmerman, penningmeester, administratie vrienden van de sleutelclub en van de vrijwilligers en clubleden, automatisering

Arie Hoogendoorn, algemeen lid, pandbeheer

Paul Kastelein, algemeen lid, vertegenwoordiger Technische Commissie

 

De Bestuursleden ontvangen geen vergoeding (statutair) en kunnen in redelijkheid gemaakte kosten declareren.

Raad van Advies

De Sleutelclub kent een Raad van Advies. Deze heeft een adviserende rol naar het bestuur en zij kan gevraagd en ongevraagd advies verlenen.

De raad bestaat uit

Hans Kamps Voorzitter jeugdzorg Nederland

Marieke van der Kleij, zeer actief in het Woerdense oa Kaas Experience

Hans Voorn Kameriks ondernemer, uitbater Kameryck

Hendrik Jan Hoogendoorn Kameriks ondernemer, Boerderij ‘De Boerin’

Andre van der Heijden, eigenaar Purple Haze

De leden van de Raad ontvangen geen vergoeding. In redelijkheid gemaakte kosten zijn declarabel.

De vrijwilligers bij de Sleutelclub ontvangen geen vergoeding. Door hen in redelijkheid gemaakte kosten voor de Sleutelclub zijn declarabel.

JAARVERSLAG 2014

Het jaar 2014 is toch wel een bijzonder jaar geworden. Door de groei van het aantal clubleden en vrijwilligers werd de ruimte te klein. Dat werkt niet alleen niet prettig maar leidde ook tot een situatie die niet veilig was. De brandweer heeft de club gecontroleerd en de voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd.

Het ruimtegebrek was aanleiding om te gaan zoeken naar een vervangende en grotere ruimte. Veel overleg met allerlei gegadigden en de gemeente volgde. De huidige locatie kwam in beeld maar leek erg groot en had een behoorlijke huurprijs.

Tijdens het overleg met het college van B & W werd door hen besloten dat zij de huur voor de resterende periode 2014 zouden doneren.

Dat was een verheugend besluit dat de club tot een grote inspanning aanzette. Tijdens de zomerperiode werd de nieuwe hal aan de Nijverheidsweg opgeruimd en schoongemaakt en kon de verhuizing beginnen. Daarna de oude loods opgeruimd. Binnen drie maande waren we over. In oktober 2014 werd de nieuwe huisvesting feestelijk in gebruik genomen door burgermeester Molkenboer met mw. De Graaf, de vorige verhuurster.

Vervolgens werd in het najaar nog aan enkele activiteiten deelgenomen, zoals Kamerik proeft en de kerstfair in Kamerik.

Het bestuur bestond het gehele jaar uit 3 personen, te weten

Maarten Verkleij, secretaris/penningmeester

Paul Kastelein, voorzitter

Pim Belder, algemeen lid formeel als adviseur benoemd.

Het bestuur vergaderde onregelmatig maar veelal op de vrijdagavond. Dan werd ook met de vrijwilligers afgestemd hoe en wat.

Een van de belangrijkste besluiten, naast de huisvesting, was om het bestuur te versterken en een nieuwe voorzitter aan te trekken. Dit werd in januari 2015 geëffectueerd in de persoon van oud-wethouder Cor van Tuijl.

JAARPLAN 2015

Het jaarplan 2015 heeft nog beperkte doelen. Na het bijzondere jaar 2014 met net de verhuizing achter de rug is de doelstelling beperkt. Duidelijk is dat ingezet moet worden op versterking van het bestuur door uitbreiding en het aantrekken van nieuwe voorzitter met verstand met van zaken. Kortom de organisatie versterken.

De activiteiten voor de jongeren van de club zullen meer structuur moeten krijgen. Ze moeten zelf kiezen waarmee ze bezig willen zijn, zoals hout, modelbouw, techniek met auto’s motoren en/of fietsen, maar verschillende handvaardigheid activiteiten. Voor de vrijwilligers zal iets geregeld moeten worden zodat ook zij weten wat er van hen verwacht wordt.

Dat betekent een grote inspanning voor het bestuur maar ook de vrijwilligers.

Naast de reguliere activiteiten zal ook aan een aantal evenementen medewerking worden verleend.

Als het bestuur op sterkte is zal het beleid op de middellange termijn vorm en inhoud moeten worden gegeven. Ook het meerjarig financieel inzicht zal versterkt moet worden. Eind 2015 willen ook een goed inzicht in het aantal clubleden en vrijwilligers en willen we een duidelijke communicatielijn hebben met hen. Daartoe zal de website een middel kunnen zijn.

JAARPLAN 2016

Algemeen

De activiteiten welke in 2016 zullen worden uitgevoerd vinden hun basis in het meerjarig beleidsplan 2016 – 2020.

In de bestuursvergadering van twee november 2015 is dit jaarplan besproken en vastgesteld.

Activiteiten club

De club is er primair om jongeren vooruit te helpen en bovenal zij die om welke reden ook niet altijd mee kunnen met de rest. Wij gaan de activiteiten zo organiseren dat ze worden meegenomen en met regelmatig aan het werk zijn. Discipline en structuur bijbrengen is het doel. Hierbij is de inzet van de vrijwilligers belangrijk en hoe zij omgaan met de jongeren. Daar is een vrijwilligers beleid bij nodig. Ultimo 2015 is gestart met het opzetten van het vrijwilligers beleid met behulp van een externe begeleider.

Ook de veiligheid in het pand zal verbeterd moeten worden evenals het veilig werken. Ook hier is ultimo 2015 onder begeleiding van een externe deskundige een aanvang mee gemakt. Mogelijk dat enkele maatregelen getroffen zullen moeten worden.

Voorts willen we de inrichting van het pand optimaliseren. Om het pand ook voor derden aantrekkelijk te maken en meer mogelijkheden te creëren willen we de bovenverdieping goed afwerken zodat we een mooi en goed ingericht cursuslokaal ter beschikking hebben dat verhuurd kan worden. Ook willen we daar de kleine ruime als kantoor of spreekkamer inrichten voor de club.

De keuken ruimte beneden is al goed op orde. Willen die bijvoorbeeld als kookstudio beter benutten ook ten behoeve van derden dan zullen we daar de laatste hand aan moet leggen wat inventaris betreft.

In 2016 willen scherper inzetten op de activiteiten voor de jeugd. Naast de ‘reguliere’ activiteiten willen we ook brommer rijden in de zomermaanden terugbrengen. Jongeren die brommers hebben gerepareerd, gerestaureerd, moeten ook ervaren wat het is op zo’n ding te rijden. Dat brengt de nodige organisatie met zich mee. Er moet een terrein beschikbaar zijn, voldoende vrijwilligers, afstemming met de politie en ouders en brommers. Toch gaan we het weer proberen.

Ook willen we nieuwe activiteiten toevoegen. Te denken valt aan een computercursus. Daarmee willen jongeren iets leren van hoe een computer werkt, elektronica en hoe hij bestuurt wordt middels het leren programmeren.

Voorts zijn er twee ideeën die al worden uitgewerkt en waar we in het nieuwe jaar mee aan de gang gaan. Dat betreft het bouwen en leren besturen van een drone. Dat zal starten met een kleine groep waarbij de minimum leeftijd nog bepaald gaat worden. Een van de vrijwilligers volgt daartoe de vereiste opleiding. Daarnaast willen we met een Lego project starten. Ook hier met een kleine groep starten. Mogelijk is dit een mooi project voor jongeren/kinderen met een stoornis in het autisme-spectrum. Daartoe worden specifieke bouwprojecten gekozen, waardoor het iets wegheeft van modelbouw. Ook proberen we iets te vinden met klassieke techniek. Ideeën zijn er maar op dit moment te prematuur om te vermelden.

Ook op evenementen laten we graag ons gezicht zien. We beseffen dat we een groot maatschappelijk draagvlak hebben en daar willen we ook wat voor terug doen. Op koningsdag geven we in Kamerik act de présance. Daarnaast bij het Nationaal Veteraan Treffen, Kamerik proeft, mogelijk de Open Monumenten Dag en een of meerdere kerstmarkten. Ook manifesteren we ons op de beursvloer. Tussentijds willen we ook wel eens gevraagd worden.

In 2016 bestaat de club officieel 5 jaar. Daar willen we aandacht aan besteden met een open dag. Onder leiding van de voorzitter zal een jubileum commissie dit verder vorm geven.

Financiën

De afgelopen jaren hebben enorm veel steun uit het bedrijfsleven en de samenleving gehad. Daar zijn we dankbaar voor. Maar nu merken we dat de club er staat en we uit de kinderschoenen groeien. Dat betekent dat we harder moeten werken om inkomsten te genereren. Daarbij willen de subsidie behoefte van de gemeente Woerden substantieel verkleinen. Voor 2016 is dat reeds voor 25% gelukt. Naast subsidies hebben we veel fondsbijdragen gehad. Die vallen nu grotendeels weg. We zoeken het nu in onderverhuur en hopen dat Effe Buurten een voornbeeld voor anderen mag zijn. Ook is het inmiddels deels voor commerciële activiteiten verhuurd. Hier zoeken we continuïteit.

Om nieuwe vrienden aan te trekken en de bestaande te bedanken willen middels een Benefietactiviteit ze wat teruggeven. Hier willen we een jaarlijks evenement van maken om de vrienden bij de club te houden en ze er wat voor terug te geven. Ook zoeken we een aantal hoofdsponsors.

Gelet op deze inspanningen en de opbrengsten uit clubactiviteiten verwachte we de komende jaren goed uit te komen waarbij we ons realiseren dat iets zullen interen op het eigen vermogen. We kunne dat hebben.

Communicatie

Wij zien verschillende doelgroepen waar we mee in contact willen zijn. Dat zijn de jongeren, de vrijwilligers, de ouders, de sponsoren en de vrienden. Een veel beproefd middel is de nieuwsbrief. Maar soms moet ook iets op korte termijn gecommuniceerd worden. Als we dit goed willen oppakken moet we de middelen ervoor creëren. We willen sneller kunnen communiceren met de vrijwilligers en clubleden. Daartoe moet het email bestand volledig zijn. Ook willen we dit via de website kunnen doen door mededelingen te plaatsten. Dat geldt ook voor de activiteiten.

Naar ouders, sponsoren en breder de samenleving willen deze middelen ook gaan inzetten.

Langs deze weg willen we beter verantwoording afleggen naar al onze partners en ons maatschappelijk draagvlak.

Externe partners

In ons beleidsplan staat dat we ook meer met andere partijen willen samenwerken. Nu het bestuur meer op sterkte is en we in staat zijn meer werkzaamheden te delegeren kunnen we aan deze doelstelling gaan werken. Bij deze is te denken aan Stichting Welzijn Woerden, ten behoeve van begeleiding vrijwilligers, ook met het jeugd en jongeren werk willen we verbinding zoeken. Omdat we met techniek bezig zijn en het bedrijfsleven jongeren met een interesse voor techniek zoekt, willen we samenwerking met het Woerdens Techniek Talent onderzoeken.

Financiele Verslagen:

De Jaarrekening over 2014 vind u hier

De Jaarrekening over 2015 vind u hier

De Jaarrekening over 2016 vind u hier