JAARVERSLAG 2014

Het jaar 2014 is toch wel een bijzonder jaar geworden. Door de groei van het aantal clubleden en vrijwilligers werd de ruimte te klein. Dat werkt niet alleen niet prettig maar leidde ook tot een situatie die niet veilig was. De brandweer heeft de club gecontroleerd en de voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd.

Het ruimtegebrek was aanleiding om te gaan zoeken naar een vervangende en grotere ruimte. Veel overleg met allerlei gegadigden en de gemeente volgde. De huidige locatie kwam in beeld maar leek erg groot en had een behoorlijke huurprijs.

Tijdens het overleg met het college van B & W werd door hen besloten dat zij de huur voor de resterende periode 2014 zouden doneren.

Dat was een verheugend besluit dat de club tot een grote inspanning aanzette. Tijdens de zomerperiode werd de nieuwe hal aan de Nijverheidsweg opgeruimd en schoongemaakt en kon de verhuizing beginnen. Daarna de oude loods opgeruimd. Binnen drie maande waren we over. In oktober 2014 werd de nieuwe huisvesting feestelijk in gebruik genomen door burgermeester Molkenboer met mw. De Graaf, de vorige verhuurster.

Vervolgens werd in het najaar nog aan enkele activiteiten deelgenomen, zoals Kamerik proeft en de kerstfair in Kamerik.

Het bestuur bestond het gehele jaar uit 3 personen, te weten

Maarten Verkleij, secretaris/penningmeester

Paul Kastelein, voorzitter

Pim Belder, algemeen lid formeel als adviseur benoemd.

Het bestuur vergaderde onregelmatig maar veelal op de vrijdagavond. Dan werd ook met de vrijwilligers afgestemd hoe en wat.

Een van de belangrijkste besluiten, naast de huisvesting, was om het bestuur te versterken en een nieuwe voorzitter aan te trekken. Dit werd in januari 2015 geëffectueerd in de persoon van oud-wethouder Cor van Tuijl.

JAARREKENING 2014

Balans per 31 december 2014

ACTIVA

31 december 2014

31 december 2013

vorderingen
Rabo Dichtbij fonds

3.000

Effe Buurten, huur 4e kw

420

Vorderingen

3.420

Liquide middelen
Rabo rekening-courant Sleutelclub

10.609

1.133

Rabo rekening courant Vrienden

4.485

Rabo bedrijfsspaarrekening

3.337

3.309

kas

225

1.720

Liquide middelen

18.656

6.162

TOTAAL

22.076

6.162

PASSIVA
Eigen vermogen
Stand per 1 januari

5.980

3.027

Resultaat boekjaar

3.803

2.953

Stand per 31 december

9.783

5.980

Overige schulden
Te besteden toekenning uit VSB Fonds

8.362

Te besteden toekenning uit Rabo Dichtbij fonds

2.750

Totaal

11.112

Overlopende passiva
Afrekening energie kosten

1.000

administratiekosten

181

182

Totaal

1.181

182

TOTAAL

22.076

6.162

Staat van baten en lasten

 

2014

2013

Baten

Opbrengst verkopen

2.608

3.722

subsidies

17.039

590

Bijdragen vrienden

4.500

fondsen

1.930

7.599

donaties

2.022

3.575

Totaal baten

28.099

15.486

Lasten
huisvesting

13.622

981

activiteitskosten

9.227

10.260

Organisatie kosten

1.315

1.187

Totaal lasten

24.164

12.428

Financiële baten en lasten

-132

-105

Netto resultaat

3.803

2.953